Op vrijdag 6 oktober 2023 werd er een Kijk in mijn Wijk gehouden in de deelwijken Spoorven, Bosven en Visven. Naast de wethouder en een aantal vertegenwoordigers van gemeentelijke diensten wandelden een aantal bewoners mee. De wandeling startte en eindigde op de parkeerplaats bij de Visvijver, tegenover Bosven 500.
Bewoners gaven een aantal tops en tips die in de wandeling een rol speelden (zie hieronder). De gemeente heeft een aantal zaken opgepikt en de actielijst leest u onder het kopje resultaten.

Tops en tips

 • Bosven:
  • achter de de ronde flat ligt vaak zwerfafval; hoe kunnen we dat aanpakken?
  • te hard rijden in de wijk: overal een woonerf maken?
  • boomwortels veroorzaken stoepen met hobbels; wat kunnen we daaraan doen?
  • de rotonde en de groenstrook bij de entree van de wijk kunnen wel wat meer uitstraling gebruiken; kunstwerken plaatsen?
 • Spoorven:
  • Groenvoorzieningen: veel onkruid, slecht gesnoeide bomen/struiken vooral op fietspad langs water; wat te doen met kwaliteit en intervallen van onderhoud?
  • Parkeerprobleem rond grasveld thv. huisnrs 501 en 442 is begin dit jaar gemeld; toegezegde aanpassingen (grastegels, openbare laadpaal) zijn nog niet gerealiseerd; wat is stand van zaken? Ook anderen melden parkeerproblemen op straathoeken en grasveldjes.
  • gevaar voor fietsers en voetgangers door te hard rijden op de Vorstenboscheweg na de rotonde bij Torendaal; wat kan daaraan gedaan worden? Ook in de wijk wordt regelmatig te hard gereden;
  • Verzakkingen in bestrating en straatputten en ook worteldruk op diverse plekken;
  • tops: aanpassing groenstrook tbv. aanbieden vuilcontainers voor hele straat (bij nr 155), aanpassing speeltuintje, groenstroken in eigen beheer, afval-ZAPpers, voldoende verlichting geeft veilig gevoel
 • Visven:
  • auto’s parkeren op het gras bij de visvijver in plaats van op de twee parkeerplaatsen; hoe is de handhaving geregeld?
  • onderhoud groenvoorziening rond de visvijver, vooral aan de kant van de woningen
  • Verzakkingen in bestrating en straatputten: is er iets mis met huis- of kolkaansluitingen op het riool?
  • bij uitrijden wijk naar ’t Ven zijn op de hoeken diepe kuilen ontstaan; ‘hoekbestrating’ van kinderkopjes aanleggen (zoals bij busstation De Hintel)?
  • de parkeerplekken bij snackbar Jopie veroorzaken regelmatig gevaarlijke situaties; de straat is een drukke doorgaande weg; wat kan daar aan gedaan worden?
 • Wijkoverstijgend:
  • top: lantaarnpalen met Led-verlichting en schakelaar zijn grote verbetering.
  • wanneer komt de aansluiting op snelfietspad naar Uden?
  • het fietspad tussen basisscholen De Tuimelaar en ’t Ven is ernstig vervuild door honden- en vogelpoep; is een ‘poepzuiger’ een oplossing?
  • Gebrek aan parkeerplaatsen veroorzaakt parkeren op groenstroken, stoepen, straathoeken;

Resultaten (in rood de laatste aanvullingen)

Vraag / ActieVerantwoordelijkPlanning
“Kijk In Mijn Wijk” programma:
09.30 uur: Verzamelen op de parkeerplaats bij Bosven 500.
09.40 uur: Start “Kijk in mijn wijk”.
11.15 uur: Einde en een kopje koffie/thee op het terras naast de visvijver.  
Algemene opmerking
Meldingen in de openbare ruimte hoeven niet te wachten op een “Kijk in mijn wijk”. Een probleem kan direct worden gemeld aan de gemeente. Dit kan via
– de telefoon: 14 0413,
– het invullen van een melding op de website van de gemeente
– of een melding doen via de Mijngemeenteapp.  
Initiatief wijkraad ‘t Ven 
1. Parkeren Bosven en Spoorven
In veel straten zijn te weinig plekken. Is dit op te lossen?

De gemeente offert in de meeste gevallen niet het groen op voor extra parkeerplekken, uitzonderingen zijn in sommige gevallen mogelijk.
  Geen actie vereist van team verkeer 
2. Sociale veiligheid Bosven thv huisnummer 500
Deze locatie staat op de surveillancelijst van de boa’s
  BOA  doorlopend
3. Visvijver
De visvijver is voor bewoners aan het Visven, door de begroeiing, niet meer zichtbaar.
Vraag: Kan hier iets aan worden gedaan?  

Reactie: is opgenomen in het snoeiprogramma voor komende winter.
Stand van zaken per 19 januari 2024: werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd
  Team groen  1e kwartaal 2024
4. Zwerfafval appartementencomplex
Het zwerfafval wordt minder, maar er ligt iedere week veel afval. Het blijft een uitdaging voor de Zapper.  

Area, in samenwerking met de gemeente, heeft ook acties uitgezet onder de bewoners van het complex.
  Zappers ‘t Ven  doorlopend
5. Entree’s wijk ‘t Ven
Naar Vorstenbosch: in het kader van de klimaatadaptatie en biodiversiteit wordt het gras 2x per jaar gemaaid.   Wethouder geeft aan dat dit onderwerp minder prioriteit heeft bij de gemeente. Er zijn andere complexe vraagstukken, zoals woningbouw, zorg, jeugdzorg, e.d. waar de prioriteit van de gemeente ligt, maar goede ideeën zijn altijd welkom. Dit noemen wij dan maatschappelijke initiatieven. Voor meer informatie kijk op de website https://participatie.meierijstad.nl/

Reactie: deze rotonde is een zogenaamde adoptierotonde en wordt volgend jaar aangeboden voor (nieuwe) adoptie. Uiteraard kan de rotonde ook door de wijk/buurt/straat worden geadopteerd.
          Inwoners Meierijstad 
6. Fietspad Bosven thv huisnummer 107
Fietsers hebben een olifantenpaadje gecreëerd.
Vraag: Is het mogelijk om dit paadje te verharden.  

Reactie: de gemeente laat een verkeerskundig ontwerp maken om te kijken of we hier het pad kunnen verharden en wat er dan voor nodig is. Vervolgens moet dit worden afgestemd met onze collega’s van wegbeheer, groen en water & riolering. Bij goedkeuring kunnen we het uitvoeren.
      Team verkeer      Planning is niet bekend
7. Uit ‘Mijngemeenteapp’
o Wortelopdruk in Bosven thv 301.’
Reactie: is op 11 oktober uitgezet bij de aannemer.
o Meer parkeerplekken realiseren rondom pleintje aan het
Spoorven thv huisnummer 433.
Reactie van team verkeer: heel veel woonwijken kampen met
dit probleem; de snelle groei van het aantal auto’s per inwoner.
Bij reconstructie/herinrichting ontstaat er een logisch moment
om de wijk te herijken en indien nodig aan te passen. Een
dergelijk project in ’t Ven staat niet op de planning. De vraag
is geregistreerd en wordt meegenomen bij een reconstructie
c.q. herinrichting.
o Op- en afritten voor onder meer rolstoelen en kinderwagens
thv Spoorven 161.
Reactie: het verlagen van de drempels is uitgezet bij de
aannemer.
o Verzakking van de drempel thv Spoorven 623
Reactie: op 11 oktober zijn de ijzers er afgevijld. 
Team openbaar gebied 
8. Hondenpoep
Vraag: kan het huidige beleid aangepast worden? Inwoner stelt voor dat iedere hondenbezitter poep zelf opruimt.  

Reactie: Het grootste probleem is het gedrag van de hondenbezitter zelf. Er wordt gewerkt aan het hondenbeleid
  Team openbaar gebied  Loopt
9. Spoorven thv 422 – 552 en de fietsbrug naar de Vorstenbosscheweg
Graag vaker riet maaien of blokken riet aan de oever, maw: aanpassing van het maaibeleid.  
Huidig beleid = 1x per jaar wordt het riet gemaaid.  

Reactie: bij het uitzetten van een nieuw maaibestek zal dit vraagstuk (ook kostentechnisch) meegenomen worden. De “overlastperiode” is jaarlijks van eind augustus tot eind oktober.
Stand van zaken per 19 januari 2024:
Op dit moment wordt er volgens het bestek gemaaid. Bij het opstellen van een nieuw bestek wordt er gekeken naar wensen in relatie tot kosten. Eventuele aanpassingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
  Team groen 
10. Aanvragen laadpaal
Voor meer informatie wordt verwezen naar https://www.meierijstad.nl/Alle_onderwerpen/Verkeer_en_Vervoer/Laadpalen voor elektrische auto’s
  
11. Spoorven 588
Parkeren op het gras valt op deze locatie mee. We accepteren zoals het nu is. Geen verdere actie nodig.
  
12. Kale plekken in het groen
Vraag: kan dit opnieuw worden aangeplant?  

Reactie: deze plekken worden meegenomen bij de inboet. Financieel kunnen we niet elk plekje opvullen en worden er keuzes gemaakt..
Stand van zaken per 19 januari 2024: De inboet is nagenoeg gereed. Deze locaties blijven op de lijst staan voor het nieuwe seizoen.
  Team groen 
13. Extra plaatsen voor afvalcontainers Spoorven
Vraag: Is het mogelijk om meer plekken te realiseren, idem de nieuwe plekken?  

Reactie: ter hoogte van welke huisnummers? Op dit moment krijgen we geen meldingen dat er problemen zijn. Het realiseren van de andere opstelplaatsen is niet vanzelf gegaan. De gemeente wil zo min mogelijk groen opofferen.
  Team afval 
14. Snelheid op het Ven en Vorstenbosscheweg
Op deze wegen wordt hard gereden.
Vraag: zijn snelheidbeperkende maatregelen mogelijk?

Reactie: de fietsoversteek bij Torendaal wordt veiliger gemaakt bij de aanleg van de snelfietsroute. Op de Vorstenbosscheweg staan verder geen extra snelheidsremmende maatregelen op de planning. Dit is namelijk een gebiedsontsluitingsweg met een toegestane maximum snelheid van 50km/h (GOW 50), de weg voldoet aan de inrichting conform de richtlijnen die hiervoor gelden.
          Team verkeer 
15. Visven thv 153
Er wordt op het gras geparkeerd en met een snoeischaar wordt een pad naar de vijver gemaakt.
  Boa  zsm
16. Overlast kraaien, kauwen en eksters
Kunnen wij hier iets mee? Zijn er oplossingen voor?  

Reactie: Alle vogels zijn beschermd, verjagen is een tijdelijke oplossing en verder kunnen we niets doen.
    Team groen